நமது கட்சியின் கடந்த வாரச் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு – “மய்யம் இந்த வாரம்” பல்வேறு மாவட்டங்களில் சிறப்பான களப்பணிகள் நமது கட்சி சார்பில் நடைபெற்றுள்ளன என்பதை இந்த வீடியோவே விளக்கும். #MakkalNeedhiMaiam #MaiamIndhaVaaram #மய்யம்இந்தவாரம்