குடும்ப அரசியல் பற்றி நம்மவர் கல்லூரி மாணவர்களிடத்தில் உரையாடிய போது.

Dr.Kamalhassan about Dynasty in politics

https://youtu.be/ErPRGZAyMQU
Watch after 0.55 sec