திமுகவில் “இருண்ட விடியல்” சாதனைகள்! பொய் | சுயநலம் | தற்பெருமை