திமுக வை பொருத்தவரை “U – Turn” என்கின்ற‌ சொல்லிற்கு அர்த்தம் கூட தெரியாது.