செய்யாறில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் 50 பேர் கண் தானம்