28-10-2021 – “புதிய கல்வி கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த போவதில்லை”

8-12-2021- “புதிய கல்வி கொள்கையில் உள்ள நல்ல திட்டங்கள் எடுத்து கொள்ளப்படும்”

நாளை – “புதிய கல்வி கொள்கையே நல்லாத்தான் இருக்கு” ன்னு சொல்ல போறாங்களோ??

அக்டோபர் 2021

டிசம்பர் 2021