இன்னும் ஏன் தயக்கம் ; எங்களுக்கு அவசியம் பணமல்ல நல்ல அரசியல் – தலைவர் திரு கமல் ஹாஸன் அவர்கள் மக்கள் நீதி மய்யம்