இந்தியா : ஏப்ரல் 01, 2023

“இந்திய ரூபாய் பிரச்னைகள், தீர்வுகள்” என்ற தன்னுடைய புத்தகத்தின் சாராம்சத்தை தான் ஹில்டன் யங் குழுவுக்கு 1925-ல் டாக்டர் அம்பேத்கர் சமர்ப்பித்தார். அந்த கமிட்டியின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் 1935ஆம் ஆண்டு இதே நாள் ரிசர்வ் வங்கி உருவாக்கப்பட்டது.

The Reserve Bank of India (RBI) was established on April 1, 1935, in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934.

Dr.B.R.Ambedkar Reserve Bank of India Foundation Day 1935