என் வீட்டு பின்புற வழியை அடைக்கும் வகையில் பொது பாதையில் மதில் எடுக்கும் திமுக திருமருகல் ஒன்றிய செயலாளர் சரவணன்.

“This is my father’s plea to authority. Yet they try to forcibly take wall next to my father’s home wall to deny access to public road.”